Przedszkole Samorządowe nr 20
w Piotrkowie Trybunalskim

Ewaluacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Ewaluacja zewnętrzna w naszym przedszkolu była realizowana w dniach 28.09.2015r.- 09.10.2015r. przez wizytatorów kuratorium oświaty. Do opisów badanych wymagań wykorzystane zostały informacje uzyskane od dzieci, rodziców, nauczycieli, dyrektora , pracowników niepedagogicznych przedszkola, instytucji współpracujących z przedszkolem oraz informacji uzyskanych z obserwacji pracowników kuratorium i analizy dokumentów.

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji: 

Wymaganie:
Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

 


Wymaganie: "Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci" jest spełnione we wszystkich obszarach poziomu podstawowego i podejmuje działania na poziomie wysokim.Przedszkole posiada opracowaną koncepcję pracy, która uwzględnia rozwój dzieci, specyfikę placówki oraz działania na rzecz środowiska lokalnego. Najważniejsze założenia koncepcji pracy to: zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom, wspomaganie rozwoju dziecka i jego aktywności, promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i ich rodzin, współpraca z rodzicami. Założenia koncepcji są znane rodzicom, ponieważ są oni z nią zapoznawani na spotkaniach, na zebraniach z Radą Rodziców, poprzez stronę internetową, wydawaną gazetkę "Promyk" oraz zamieszczenie jej w przedszkolu w "Kąciku dla
Rodziców". Maja oni możliwość modyfikowania założeń Koncepcji pracy przedszkola i chętnie z tego korzystają, kiedy dostrzegają taka potrzebę. Zauważyć można ścisłe współdziałanie w tym względzie wszystkich organów statutowych placówki.


Obszar badania: Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego

Podejmowane przez przedszkole działania są spójne z założeniami opracowanej koncepcji  i adekwatne do potrzeb rozwojowych dzieci, specyfiki przedszkola oraz zdiagnozowanych potrzeb środowiska lokalnego.
Najważniejsze założenia koncepcji pracy to:

 • zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom,

 • wspomaganie rozwoju dziecka i jego aktywności: w zakresie edukacji matematycznej, przyrodniczej,

 • upowszechnienia czytelnictwa,

 •  propagowanie zdrowego stylu życia u dzieci i ich rodzin,

 •  współpraca z rodzicami.

Działania przedszkola, które odpowiadają na potrzeby rozwojowe dzieci dotyczą zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa poprzez:

 • przestrzeganie ustalonego kodeksu grupowego,

 • organizowanie zabaw wzmacniających właściwe zachowania,

 •  pogadanki na temat agresji,

 • prowadzenie ćwiczeń wyciszających i relaksacyjnych,

 • udział dzieci w konkursach na temat bezpieczeństwa, wykorzystanie w nauczaniu metody bajkoterapii,

 •  prowadzenie zajęć dotyczących zdrowego żywienia, np. Piramida zdrowia, Od ziarenka do bochenka, Witaminki dla rodzinki, Wiem co jem, i inne,

 •  zapewnienia potrzeby ruchu poprzez: ćwiczenia gimnastyczne, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym,

 •  zapewnienia potrzeby poznawania świata poprzez: zajęcia dydaktyczne, rozwijanie zainteresowań, wycieczki do lasu, parku, nad rzekę, na łąkę, prowadzenie doświadczeń z mikroskopem, lupą,

 
Działania uwzględniające (zgodnie z koncepcja pracy) specyfikę pracy placówki związane są:

 • z promowaniem zdrowego stylu życia ze zwróceniem uwagi na zdrowe żywienie.

 •  wszechstronnym rozwojem dzieci w celu dobrego przygotowania ich do podjęcia nauki w szkole


Działania odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom środowiska lokalnego to miedzy innymi:
 realizacja programów profilaktycznych Aquafresh - Adliner Sp. z o.o., Kubusiowi przyjaciele natury – firma Tymbark, Czyste powietrze wokół nas,  organizowanie akcji charytatywnych "Gorączka złota", zbieranie nakrętek dla osób (dzieci)potrzebujących pomocy, "Sprzątanie świata" (osiedla) we współpracy z Urzędem Miasta, zbieranie karmy dla schroniska dla zwierząt, organizowanie Dni Otwartych: występy dla dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola, dla dzieci ze żłobka,
l udział w ekologicznym wydarzeniu artystycznym "Zatrzymać lato" integrującym placówki
przedszkolne z miasta, l udział w Festiwalu Twórczości Przedszkolnej "Fantazja" organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury, l prowadzenie przez nauczycieli zajęć otwartych dla rodziców.

 

Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.


Rodzice są zapoznawani z koncepcja pracy przedszkola na początku roku szkolnego na zebraniach ogólnych, na zebraniu z rada rodziców, poprzez stronę internetową www.przedszkole20.piotrkow.pl, wywieszenie koncepcji w holu w kąciku dla rodziców oraz zamieszczenie w gazetce przedszkolnej "Promyk".
W przedszkolu rodzicom najbardziej podoba się organizacja pracy dydaktycznej, atmosfera, zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, zachęcanie dzieci do udziału w konkursach, dobry przepływ informacji (tablica informacyjna, strona internetowa), kształtowanie u dzieci nawyków higienicznych


Wymaganie: Dzieci są aktywne

Nauczyciele powszechnie angażują dzieci do podejmowania różnorodnych działań, dzięki czemu wykazują się one aktywnością i samodzielnością. Nauczyciele stosują aktywne metody pracy, prowadzą zajęcia dodatkowe, akcje charytatywne, zachęcają dzieci do samodzielności i podejmowania działań z własnej inicjatywy, są organizowane kąciki tematyczne, konkursy, uroczystości, imprezy kulturalne (akcja "Cała Polska czyta dzieciom", zajęcia biblioteczne, muzealne, w Szkole Muzycznej, w Miejskim Domu Kultury, zajęcia muzyczno- ruchowe, taneczne, wycieczki poza przedszkole, spacery, spotkania z ciekawymi ludzmi np. lesnikiem, policjantem).
Dzieci lubią uczyć się języka angielskiego, wspólnie się bawić, liczyć, rysować, malować pastelami, kredkami, tanczyć, śpiewać, robić szlaczki w zeszytach. Lubią również zajęcia ruchowe - gimnastykę na świeżym powietrzu.

Wymaganie: "Dzieci są aktywne" jest spełnione we wszystkich obszarach poziomu podstawowego oraz we wszystkich obszarach na poziomie wysokim.

Obszar badania: Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą.

Powszechnie dzieci uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, są otwarte, zaangażowane, lubią się bawić. W ocenie wszystkich ankietowanych rodziców dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach oferowanych przez przedszkole. Partnerzy twierdzą, że świadczą o tym zachowania dzieci na zajęciach, które są aktywne, zadają pytania, udzielają odpowiedzi, są pogodne, uśmiechnięte, chętnie się bawią podejmujac samodzielnie zabawy w kącikach tematycznych, nawiązują ze sobą przyjazne relacje ,chętnie uczestniczą w zabawach proponowanych przez nauczycieli oraz ruchowych na swieżym powietrzu. Podczas obserwowanych w przedszkolu zajęć wszystkie dzieci były zaangażowane. Po zajęciach informowały, że wszystko im się podobało, ponieważ lubią się bawić, rysować, malować, lepić z plasteliny, uczyć się rozpoznawania kolorów, kształtów, liczenia. Żaden z przedszkolaków nie powiedział, aby mu się zajęcia nie podobały. Podobnego zdania są pracownicy niepedagogiczni, którzy uważają, że dzieci chętnie biorą udział w zajęciach, ponieważ są one ciekawie prowadzone i angażujace wszystkie dzieci. Ich zdaniem nauczyciele przygotowują atrakcyjne pomoce dydaktyczne, stwarzają podczas zajeć przyjazną atmosferę i dzieci lubią swoje panie.

Obszar badania: Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności.

Nauczyciele  angażują dzieci do podejmowania różnorodnych działań, dzięki czemu wykazują się one aktywnością. Aby dzieci były aktywne nauczyciele stosują: aktywne metody pracy (burza mózgów, pedagogika zabawy, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, relaksacja Jakobsona, metoda dobrego startu M. Bogdanowicz), zachęcają ich do samodzielności i podejmowania działań z własnej inicjatywy. Organizują w salach różnorodne kąciki tematyczne, konkursy, uroczystości, imprezy kulturalne. Są podejmowane działania na rzecz środowiska - akcje charytatywne, "Zakręcona akcja", karma dla schroniska dla zwierząt. Organizowane są uroczystości z okazji "Dnia Dziadka i Babci", "Dnia  Matki", "Dnia Rodziny", "Piknik Rodzinny" "Pasowanie na przedszkolaka". Dzieci uczestniczą w przedstawieniach "Jasełka", "Brzydkie Kaczątko", przedstawieniach dla dziadków i rodziców. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: zajęcia taneczne, zajęcia rytmiczne, w których uczestniczą wszystkie dzieci, a także dla chętnych zajęcia np. z języka angielskiego, religia oraz dla dzieci wymagających specjalistycznej pomocy zajęcia logopedyczne. W ocenie rodziców, dzieci najchętniej uczestniczą w zajęciach tanecznych, logopedycznych, matematycznych, języka angielskiego, plastycznych, muzyczno -rytmicznych. Bardzo lubią zajęcia relaksacyjne po obiedzie, zajęcia przyrodnicze, ruchowe, biblioteczne, koncerty filharmonii, spektakle teatralne.
Z wywiadu z dziećmi wynika, że lubią oni uczyć sie języka angielskiego, bawić się (lubią przebierać się w postacie z bajek), liczyć, rysować, malować pastelami, kredkami, tańczyć, śpiewać, robić szlaczki w zeszytach. Lubią równie¿ zajęcia ruchowe - gimnastykę na świeżym powietrzu. Także obserwowane zajęcia świadczą, że nauczyciele, motywują przedszkolaków i reagują na brak ich zaangażowania. Zachęcają dzieci do zadawania pytań, udzielania wyjaśnień, przydzielają im różne role w zabawie, angażują do pracy zespołowej, np. wspólne (w grupach) układanie obrazu z klocków. Wspierają dzieci: "na pewno ci się uda", chwalą ich za aktywność, różnicują zadania (łatwiejsze, trudniejsze), tak aby każde dziecko mogło odnieść sukces. Pozwalają dzieciom na podejmowanie samodzielnie działań min. zabawy w kącikach tematycznych, malowanie przy sztalugach, rysowanie, zabawa w dom, budowanie z klocków, zabawa samochodami (szczególnie chłopcy). Nauczyciele aranżują sytuacje dydaktyczne w formie zabawowej.

 
Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności.
 
Respondenci uczestniczący w wywiadach, informują, że dzieci są wdrażane do samodzielności. Ich zdaniem dzieci od najmłodszych lat są zachęcane i wdrażane do czynności higieniczno – sanitarnych (mycie rak przed posiłkami, mycia zębów), uczą się samodzielnego spożywania posiłków, używania sztućców, rozbierania się i ubierania w związku np. z wyjściem na plac zabaw oraz imprezy poza przedszkolem. Dzieci mają możliwość wyboru zabawy oraz zabawek, którymi chcą sie bawić, samodzielnie wykonują zadania w kartach pracy, prace plastyczne w tym konkursowe (rysują, malują, wycinają, lepią z plasteliny). Dzieci mają przydzielane określone role (pełnią role dyżurnych podczas posiłków oraz w łazience, pomagają nauczycielom w przygotowaniu i rozkładaniu materiałów do zajęć - rozdają karty pracy, kredki oraz inne potrzebne materiały, podlewają kwiatki). Po skończonej zabawie, sprzątają po sobie zabawki, segregują
i odkładają je na swoje miejsce. Nauczycielki dają możliwość wykonywania dzieciom samodzielnych prac na dany temat, odgrywane są scenki tematyczne, np. "Misiek myje ząbki" - wyjaśniają jak prawidłowo myć zęby, ubierać sie w zależności od pory roku. Nauczyciele motywują dzieci do samodzielności stosując nagrody i pochwały, np. za pięknie zjedzony posiłek, samodzielne ubranie sie maluchów czy wykonana prace. Powyższe informacje korespondują z tym co mówią także podczas wywiadu dzieci, które wymieniają, czynności, które wykonują samodzielnie w przedszkolu
Na obserwowanych zajęciach edukacyjnych nauczyciele zachęcali w każdej sytuacji dzieci do samodzielnego wykonywania zadań, oraz dawali im możliwość wyboru zabawy, w które chcą się bawić

 
Obszar badania: Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.
 
Dzieci w przedszkolu realizują różnorodne działania wynikające z ich inicjatywy. Wypowiedzi dyrektora, pracowników niepedagogicznych, obserwacje zajęć świadczą, że nauczyciele stwarzają dzieciom możliwość podejmowania przez nich zróżnicowanych działań. Dzieci mają w salach kąciki zabaw: konstruktorski, fryzjerski, kucharski, lekarski, z książeczkami, lalkami, samochodami. Nauczyciele pozostawiają im swobodę, np. dzieci dobierają się dowolnie do zabaw grupowych i podejmują z własnej inicjatywy różnorodne czynności:
 •  zabawy w kącikach tematycznych, np.: konstruktorskim, fryzjerskim, kucharskim,
 •  rysowanie,  lepienie z plasteliny,  malowanie,
 •  zabawy w ogrodzie i na placu zabaw,
 •  decydują o wyborze zabaw i zabawek, którymi chcą się bawić.
Ponadto według dyrektora przedszkolaki z własnej inicjatywy podejmują czynności higieniczne, zabawy parateatralne, bawią się w gry planszowe, edukacyjne, oglądają książeczki, uczestniczą w czynnościach badawczych, wymieniają się swoimi zabawkami. Na terenie przedszkola (w holu) oraz w salach dydaktycznych są prezentowane wytwory prac dziecięcych, np. zostały wyeksponowane prace plastyczne dzieci wykonane różnymi technikami (kasza manna, farbami, kredkami, prace malowane farba plakatowa, naklejane ususzone liście z drzew, wycinanki z kolorowego papieru, prace dotyczące wspomnień z wakacji). Każde dziecko w grupie ma założoną teczkę prac wykonywanych samodzielnie świadczących o jego postępach i osiągnięciach.